Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Báo thức thưởng 20 phút

Xin chào ~ Đôi khi thời gian của nút thưởng có thể nhấp 20 phút một lần trong ứng dụng Nhắc nhở không phù hợp. Sẽ rất tốt nếu bạn có thể sửa lại phần này.

Cảm ơn bạn

Xin chào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tại thông tin@remintappCom.