Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

mã giới thiệu không hoạt động

tôi nhận được tin nhắn đã được sử dụng.

Tôi cũng không thể hỏi điều này khi trò chuyện trong ứng dụng, tin nhắn của tôi biến mất.