Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

BIẾT KHÁCH HÀNG CỦA BẠN (KYC)

BIẾT KHÁCH HÀNG CỦA BẠN (KYC)

Xin chào, c'est quoi le Mã khách hàng ??

không bạn có thể giải thích cho tôi

cho tôi biết tôi có thể làm gì với kyc