Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Tôi tự làm chủ và không có cuống phiếu lương. Tôi có thể chứng minh thu nhập của mình bằng cách nào?

Tôi tự làm chủ và không có cuống phiếu lương. Tôi có thể chứng minh thu nhập của mình bằng cách nào?

Mohammed Boudissa đã phản ứng với bài đăng này.
Mohammed Boudissa

Xin chúc mừng 😊

Il te suffit de faire un relevé bancaire sur l'argent quirentre dans ton compte et de justifier cetterentré par tes prestation.