Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Remint sẽ phá vỡ hiện trạng như thế nào

  • Cách truyền thống tài trợ cho dự án bất động sản làm cho quá trình chậm và rườm rà,
  • Remint sẽ là một luồng gió mới vì nó đi kèm với một cách phân cấp tài chính cho toàn bộ quá trình.