Diễn đàn

Vui lòng or Đăng ký để tạo các bài đăng và chủ đề.

Giveaway

Nhiệm vụ với các lượt giới thiệu chưa được cập nhật, mặc dù điểm đã được thêm vào. Nó chỉ ra rằng có thể có nhiều điểm cho các lượt giới thiệu? Giống như 1 điểm cho mỗi?

Bạn sẽ nhận được 1 vé cho mỗi lượt giới thiệu trong quà tặng.